Privatlivspolitik

Behandling af Personoplysninger

16.1 Når Unicom, som led i levering af ydelser til Kunden, skal behandle personoplysninger, behandler Unicom kun Kundens personoplysninger i Unicoms kapacitet som databehandler. Kunden er ansvarlig for at overholde persondatalovgivningen for Kundens egen behandling af personoplysninger.

16.1.1 Hvis Unicom, som led i levering af ydelser til Kunden, skal behandle personoplysninger i større omfang eller behandlingen omfatter særlige kategorier af personoplysninger, jf. artikel 9 i Forordning 2016/679 (”Forordningen”), indgår parterne en særskilt databehandleraftale. Indgår parterne ikke en særskilt databehandleraftale, gælder følgende databehandleraftale:

16.2 Begge parter skal løbende gennemføre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der opfylder kravene i Forordningen for at sikre beskyttelse af de registreredes rettigheder.

16.3 Unicom skal overholde kravene i artikel 28 i Forordningen, herunder mod sædvanlig timebetaling yde Kunden den i artikel 28 anførte bistand og stille oplysninger og nødvendig dokumentation til rådighed for Kunden, så Kunden kan føre tilsyn med Unicoms overholdelse af kravene i artikel 28, herunder ved at give mulighed for og bidrage til revision og audit.

16.4 Al behandling af Kundens personoplysninger sker i henhold til Kundens dokumenterede instruks. Den dokumenterede instruks udgøres dels af parternes aftalegrundlag, så de behandlinger der er nødvendige for at Unicom kan opfylde indgåede aftaler med Kunden, kan udføres, og dels af de særskilte instrukser, som Kunden måtte give til Unicom.

16.4.1 Hvis der sker ændringer i de kategorier af personoplysninger eller kategorier af registrerede, som Unicom behandler for Kunden, skal Kunden straks underrette Unicom herom.

16.5 Kundens personoplysninger opbevares altid hos en underdatabehandler inden for EU (herefter ”Underdatabehandler”).

16.5.1 Når Betingelserne accepteres, giver Kunden en tilladelse til Unicom til at erstatte Underdatabehandler(e) inden for EU. Tilladelsen til at erstatte en Underdatabehandler omfatter enhver ny eller ændret service fra Unicom, som Kunden har rekvireret.

16.5.1.1 Unicom må ikke uden Kundens skriftlige forudgående tilladelse overføre Kundens personoplysninger til lande uden for EU/EØS.

16.5.2 Unicom sikrer, at alle Underdatabehandlere overholder kravene i Forordningens artikel 28 og forpligter sig til, inden overførsel af Kundens personoplysninger, at indgå en Underdatabehandleraftale med Underdatabehandleren, som minimum fastsætter de samme forpligtelser for Underdatabehandleren, som Unicom har forpligtet sig til i denne databehandleraftale.

16.6 Hvis Kunden ikke instruerer Unicom om andet, så er Unicom berettiget og forpligtet til at slette Kundens personoplysninger senest tre måneder efter, at forretningsforholdet mellem parterne er endeligt ophørt.

16.7 Efter at have modtaget en skriftlig meddelelse fra Kunden skal Unicom inden for syv (7) arbejdsdage levere en kopi af Kundens personoplysninger på et IT-lagringsmedie i et format godkendt af Kunden.

microsoft

Teams

Telefoni integreret med Microsoft Teams.

Få en smart telefoniløsning integreret med Microsoft Teams. Løsningen er brugervenlig, kan tilpasses både til små og store virksomheder, og giver jer adgang til et hav af smarte funktioner.

Læs mere