Vilkår og betingelser

1: Anvendelse og gyldighed

1.1 Disse betingelser (”Betingelserne”) for anvendelse af Unicom Nordic ApS’ (”Unicom”) telekommunikations-services (”Services”), gælder for enhver brug af services, og leje af hardware (”Hardware”), som af Unicom stilles til rådighed for Kunden.

1.2 Betingelserne gælder fra den 25. maj 2018 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Unicom Services.

 

2: Services

2.1 Services omfatter telekommunikationsservices med de tilhørende ydelser, som udbydes af Unicom og som Kunden i henhold til særskilt aftale (”Abonnementsaftalen”) har ret til at gøre brug af.

2.2 Services er nærmere beskrevet på https://unicom.dk

2.3 I forbindelse med Kundens oprettelse af visse abonnementer, herunder abonnement på internetforbindelser, har Kunden mulighed for at leje Hardware (eksempelvis routere).

2.4 Enkelte services har særskilte salgs- og leveringsbetingelser. Disse leveringsbetingelser præciserer de generelle abonnementsbetingelser for den enkelte service. Kunden indestår for, at Kunden har accepteret de enkelte services særskilte salgs- og leveringsbetingelser.

 

3: Funktionalitet

3.1 Services udbydes ”as is” og med den standardfunktionalitet, som er beskrevet af Unicom eller dennes underleverandører.

3.2 Kunden er bekendt med og accepterer at Services, som alle andre telekommunikations services, kan være udsat for nedbrud, fejl og uhensigtsmæssigheder. Sådanne nedbrud, fejl og uhensigtsmæssigheder afhjælpes af Unicoms underleverandører, men Kunden kan ikke stille krav om nogen bestemt afhjælpning, afhjælpningsfrist eller gøre misligholdelsesbeføjelser gældende overfor Unicom med virkning for fortiden medmindre dette udtrykkeligt er aftalt. Kunden er således som udgangspunkt henvist til at opsige Abonnementsaftalen med virkning for fremtiden, såfremt Services ikke fungerer.

3.3 Bestemmelsen i pkt. 3.2 afskærer ikke Kunden fra at kræve forholdsmæssigt afslag eller erstatning, i det omfang dette er hjemlet andetsteds i Abonnementsaftalen eller i salgs- og leveringsbetingelser for den enkelte service, herunder hvis Kunden har indgået en udvidet service-aftale med garantier for reaktionstid og afhjælpningstid.

 

4: Kundens brugsret

4.1 Kunden får ved betaling af det aftalte vederlag til Unicom en tidsbegrænset, ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig ret til at tilgå og anvende Services og den lejede Hardware, og til at lade Kundens ansatte (herefter ”Slutbrugere”) tilgå og anvende Services og den lejede Hardware.

4.2 Services og den lejede Hardware må alene anvendes til det af Unicom forudsatte formål og inden for de aftalte rammer. Kunden indestår for, at Kunden og Slutbrugere ikke anvender de angivne Services og den lejede Hardware til ulovlige formål eller lader uvedkommende tredjemand anvende Services. Services og den lejede Hardware må således ikke videresælges, -gives eller -formidles til tredjemand, som ikke har en aftale direkte med Unicom.

4.3 Kunden er forpligtet til straks at give Unicom meddelelse, såfremt Kunden får mistanke om, at der sker misbrug af Services eller den lejede Hardware.

4.4 Kunden forpligter sig til at holde den lejede Hardware forsikret, herunder mod hændelig undergang mv., i hele lejeperioden.

4.5 Kunden indestår for, at dennes Slutbrugere har bopæl og permanent tilhørsforhold til Danmark. Unicom er berettiget til at suspendere servicen, hvis den enkelte Slutbrugers forbrugsmønster afviger væsentligt fra sædvanlige adfærdsmønstre for rejseaktivitet.

 

5: Support

5.1 Unicom og Unicoms forhandlere yder support som beskrevet på https://www.unicom.dk

 

6: Abonnementsafgift og forbrug

6.1 Abonnementsafgifterne, herunder regulering og størrelse, følger det på Unicoms hjemmeside anførte, medmindre andet er skriftligt aftalt.

6.2 Abonnements- og supportafgift betales månedsvist forud, mens forbrugsafgifter betales månedsvist bagud.

6.3 Fakturaer forfalder til betaling netto kontant ved modtagelsen. Unicom er berettiget til at fremsende fakturaer elektronisk eller per e-mail.

6.4 Forfaldne, ikke-betalte beløb forrentes med 2 % per påbegyndt måned. Unicom er berettiget til at kræve rykkergebyrer i overensstemmelse med lovgivningens regler herom.

6.5 Unicom er berettiget til at forhøje sine abonnementspriser med én måneds forudgående varsel til Kunden. Abonnementspriser og forbrugsafgifter kan dog forhøjes med det varsel, som Unicom modtager fra sine underleverandører, fratrukket 10 hverdage.

6.6 Support og andre konsulentydelser, som ikke er omfattet af de faste abonnementsudgifter eller supportaftaler, kan af Unicom faktureres til Unicoms til enhver tid gældende priser for sådanne ydelser.

6.7 Alle priser er angivet i DKK og eksklusive moms, men inklusive andre offentlige skatter og afgifter.

6.8 Unicom er med fem hverdages varsel berettiget til at kræve sikkerhed for fremtidige betalinger fra Kunden, såfremt Unicom vurderer, at dette er hensigtsmæssigt.

 

7: Andre udgifter

7.1 Kunden er selv ansvarlig for at afholde andre udgifter, som er nødvendige for anvendelse af Services, herunder eksempelvis visse udgifter til telekommunikationsinfrastruktur, hardware mv.

 

8: Data roaming i EU

8.1 Slutbrugeren har adgang til at bruge den mængde data, som Slutbrugeren har til rådighed i sit abonnement i Danmark og inden for resten af EU.

Unicom er berettiget til at opkræve Slutbrugeren en særlig EU-forbrugstakst for den mængde data, der overstiger ”fair use” grænsen (grænsen for rimeligt forbrug). Fair use grænsen beregnes individuelt ud fra Slutbrugerens abonnementspris hver den 1. i måneden. Eksempel: Hvis Slutbrugeren har et abonnement der koster 100 kr. pr. måned, kan Slutbrugeren roame for det dobbelte i andre EU-lande, dvs. Slutbrugeren må bruge data for 200 kr. i hele EU.

8.2 Unicom følger den til enhver tid gældende EU-regulerede pris for dataroaming.

8.3 Medmindre Kunden aktivt vælger en lavere grænse, spærrer Unicom midlertidigt for yderligere takseret forbrug, når Slutbrugeren har forbrugt data for 450 kr. inklusive moms indenfor en måned. Slutbrugeren kan via SMS aktivt ophæve spærringen indtil der yderligere er forbrugt data for det af Slutkunden angivne beløb – dog højest 450 kr. inklusive moms. Unicom adviserer Slutbrugeren via SMS, når 80 % af den inkluderede mængde fair use data er forbrugt – dvs. når Slutbrugeren har forbrugt forbrugstakseret data for ca. 360 kr. Unicom adviserer også Slutbrugeren, når Slutbrugeren har brugt 100% af den inkluderede mængde fair use data, hvorefter Unicom midlertidigt spærrer for yderligere forbrug indtil Slutbrugeren aktivt vælger at ophæve spærringen.

8.4 Såfremt den enkelte Slutbruger har opbrugt alt data i sit abonnement, lukker Unicom for Slutbrugerens adgang til at forbruge mere data. Slutbrugeren kan aktivt tilvælge yderligere dataforbrug, som takseres pr. kilobyte i EU og pr. megabyte i andre lande.

8.5 Unicom er ikke ansvarlige for forsinkelser eller evt. manglende udsendelse af SMS-adviseringerne.

 

9: Pligt til at hemmeligholde brugernavne, adgangs- og PIN-koder mv.

9.1 Kunden og Slutbrugerne er forpligtede til at hemmeligholde eventuelle brugernavne, adgangs- og PIN-koder, som de har fået tildelt af Unicom eller Unicoms underleverandører. Kunden hæfter for ethvert misbrug af de pågældende brugernavne, adgangs- og PIN-koder, uanset om misbruget foretages af Kunden, Slutbrugere eller tredjemand, der er kommet i besiddelse af Kundens eller Slutbrugerens brugernavne, adgangs- og PIN-koder, uden at dette er sket som følge af forhold, der udelukkende kan tilregnes Unicom.

9.2 Kunden har accepteret Unicoms persondatapolitik, som kan findes på Unicoms hjemmeside her https://www.unicom.dk

 

10: Tilgængelighed, oppetid, tekniske krav

10.1 Services tilgås af Kunden og Slutbrugere via Internettet eller andre offentligt tilgængelige kommunikationsnet eller via lukkede kredsløb mellem Kunden og Unicom.

10.2 Unicom tilstræber, at Services er tilgængelige døgnet rundt, men yder ingen garantier herfor. Garantier og tekniske oplysninger på Unicoms underleverandørers hjemmesider mv., er alene bindende for Unicom i det omfang, at Unicom skriftligt har påtaget sig disse overfor Kunden.

10.3 Tekniske krav for tilgang til Services findes på Unicoms hjemmeside. Kunden er selv ansvarlig for, at de til enhver tid gældende tekniske krav opfyldes af Kunden.

 

11: Konfiguration og opdatering af den lejede Hardware

11.1 Den lejede Hardware leveres prækonfigureret. Unicom kan ikke drages til ansvar for konsekvenserne af efterfølgende ændringer i konfigurationen, som ikke er foretaget af Unicom. Unicom opdaterer firmware og konfiguration, når det er nødvendigt for anvendelsen af Services.

 

12: Returnering af defekt Hardware

12.1 Såfremt Kunden ønsker at returnere defekt Hardware, skal Kunden kontakte Unicom med henblik på at aftale, hvordan og hvortil returnering kan ske. Unicom kan efter eget valg forlange, at Hardwaren returneres til Unicom, Unicoms forhandler eller andre. Den returnerede Hardware skal være pakket forsvarligt i original emballage og forsynet med et referencenummer oplyst fra Unicom. Forsendelsesomkostninger til Unicom afholdes af Kunden, mens udgifter til forsendelse til Kunden afholdes af Unicom.

12.2 Unicom kan efter nærmere aftale stille låneudstyr til rådighed for Kunden, mens Hardwaren er sendt til reparation hos Unicom.

12.3 Såfremt Unicoms undersøgelser viser, at Hardwaren ikke er defekt, eller at defekten er fremkommet på grund af Kundens forhold, er Unicom berettiget til at fakturere Kunden efter medgået tid for sit arbejde med undersøgelse af Hardwaren, ligesom Unicom er berettiget til at få værdien af den ødelagte Hardware erstattet. Unicom er den forbindelse berettiget til at opgøre tabet til listeprisen for den pågældende Hardware.

 

13: Ændringer i Services

13.1 Ændringer i Services kan enten udføres af Unicom eller Unicoms underleverandører som led i den løbende udvikling af Services eller på grund af ufravigelige krav stillet af tredjemand. Ændringerne vil typisk bestå i forbedringer, men kan efter omstændighederne betyde reduceret eller væsentligt ændret funktionalitet.

13.2 Unicom er berettiget til at indføre forbrugsbegrænsninger mv. med omgående virkning, såfremt Unicom vurderer, at dette er nødvendigt for brugen af Services.

 

14: Suspension af Unicoms ydelser

14.1 I tilfælde af manglende betaling, manglende stillen af sikkerhed, misbrug, ulovlig eller unormal brug af Services, herunder overladelse af brug til tredjemand, har Unicom egenhændigt og uden Kundens forudgående samtykke ret til at suspendere Kundens adgang til Services. Unicom skal sende Kunden en meddelelse om lukningen af adgangen og give Kunden mulighed for at udtale sig. Hvis øjeblikkelig lukning er påkrævet af tungtvejende grunde, skal Kunden underrettes herom så hurtigt som muligt, efter at lukning er foretaget.

14.2 Kunden må ikke benytte SIM-kortet i maskinel kommunikation, medmindre Kunden skriftligt har indgået aftale med Unicom herom. Kunden skal sætte SIM-kortet i en mobiltelefon, som benyttes af et menneske og ikke af et system eller en maskine, der vil medføre markant andet forbrugsmønster, end hvis det var et menneske, der brugte SIM-kortet i sin mobiltelefon. Unicom er berettiget til at suspendere kundens adgang til

Services og/eller opkræve betaling for det usædvanligt høje forbrug, hvis Kunden benytter SIM-kortet til sådanne formål.

 

15: Opsigelse

15.1 Abonnementet eller en aftale om leje af Hardware kan af Kunden eller Unicom bringes til ophør med tre måneders skriftligt varsel til ophør ved udgangen af en abonnementsperiode, medmindre Kunden har valgt at indgå en abonnementsaftale med bindingsperiode. Såfremt der er indgået en abonnementsaftale med bindingsperiode, er abonnementet uopsigeligt fra Kundens side bindingsperioden.

15.2 Ved Kundens opsigelse eller skift til andet teleselskab tilbagebetales eventuel forudbetalt abonnementsafgift ikke.

15.3 I tilfælde af væsentlig misligholdelse fra Unicoms side, der ikke er afhjulpet inden 10 hverdage fra Unicoms modtagelse af Kundens skriftlige reklamation, kan Kunden dog opsige med virkning for fremtiden med et af Kunden valgt varsel. Derudover kan Kunden kræve et rimeligt forholdsmæssigt afslag for de Services, som ikke har være tilgængelige eller har været mangelfulde. Afslaget kan dog aldrig udgøre mere end 50% af de faste abonnementsbetalinger for den periode, afslaget vedrører.

15.4 Ved opsigelse af en lejeaftale på Hardware, skal Hardwaren returneres til Unicom senest 14 dage efter lejeaftalens ophørsdato. Returneres Hardwaren ikke, eller er Hardwaren ved Unicoms modtagelse, ikke funktionsdygtig, har Unicom ret til at fakturere Kunden Hardwarens listepris på opsigelsestidspunktet.

 

16: Behandling af Personoplysninger

16.1 Når Unicom, som led i levering af ydelser til Kunden, skal behandle personoplysninger, behandler Unicom kun Kundens personoplysninger i Unicoms kapacitet som databehandler. Kunden er ansvarlig for at overholde persondatalovgivningen for Kundens egen behandling af personoplysninger.

16.1.1 Hvis Unicom, som led i levering af ydelser til Kunden, skal behandle personoplysninger i større omfang eller behandlingen omfatter særlige kategorier af personoplysninger, jf. artikel 9 i Forordning 2016/679 (”Forordningen”), indgår parterne en særskilt databehandleraftale. Indgår parterne ikke en særskilt databehandleraftale, gælder følgende databehandleraftale:

16.2 Begge parter skal løbende gennemføre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der opfylder kravene i Forordningen for at sikre beskyttelse af de registreredes rettigheder.

16.3 Unicom skal overholde kravene i artikel 28 i Forordningen, herunder mod sædvanlig timebetaling yde Kunden den i artikel 28 anførte bistand og stille oplysninger og nødvendig dokumentation til rådighed for Kunden, så Kunden kan føre tilsyn med Unicoms overholdelse af kravene i artikel 28, herunder ved at give mulighed for og bidrage til revision og audit.

16.4 Al behandling af Kundens personoplysninger sker i henhold til Kundens dokumenterede instruks. Den dokumenterede instruks udgøres dels af parternes aftalegrundlag, så de behandlinger der er nødvendige for at Unicom kan opfylde indgåede aftaler med Kunden, kan udføres, og dels af de særskilte instrukser, som Kunden måtte give til Unicom.

16.4.1 Hvis der sker ændringer i de kategorier af personoplysninger eller kategorier af registrerede, som Unicom behandler for Kunden, skal Kunden straks underrette Unicom herom.

16.5 Kundens personoplysninger opbevares altid hos en underdatabehandler inden for EU (herefter ”Underdatabehandler”).

16.5.1 Når Betingelserne accepteres, giver Kunden en tilladelse til Unicom til at erstatte Underdatabehandler(e) inden for EU. Tilladelsen til at erstatte en Underdatabehandler omfatter enhver ny eller ændret service fra Unicom, som Kunden har rekvireret.

16.5.1.1 Unicom må ikke uden Kundens skriftlige forudgående tilladelse overføre Kundens personoplysninger til lande uden for EU/EØS.

16.5.2 Unicom sikrer, at alle Underdatabehandlere overholder kravene i Forordningens artikel 28 og forpligter sig til, inden overførsel af Kundens personoplysninger, at indgå en Underdatabehandleraftale med Underdatabehandleren, som minimum fastsætter de samme forpligtelser for Underdatabehandleren, som Unicom har forpligtet sig til i denne databehandleraftale.

16.6 Hvis Kunden ikke instruerer Unicom om andet, så er Unicom berettiget og forpligtet til at slette Kundens personoplysninger senest tre måneder efter, at forretningsforholdet mellem parterne er endeligt ophørt.

16.7 Efter at have modtaget en skriftlig meddelelse fra Kunden skal Unicom inden for syv (7) arbejdsdage levere en kopi af Kundens personoplysninger på et IT-lagringsmedie i et format godkendt af Kunden.

 

17: Ansvar og ansvarsbegrænsning

17.1 Kunden er eneansvarlig for enhver brug af Services, herunder adgangen til Services. Unicom er ikke ansvarlig for funktionalitet eller services stillet til rådighed for Kunden af tredjepartsleverandører, herunder teleudbydere.

17.2 Hver af Parterne er i øvrigt erstatningsansvarlige efter dansk rets almindelige regler med følgende begrænsninger:

17.2.1 Unicoms pligt til at betale erstatning er under alle omstændigheder begrænset til et beløb svarende til seks gange den faste månedlige abonnementsafgift, som Kunden betaler Unicom for brugen af Services. Såfremt abonnementet ikke har været i kraft i seks måneder, beregnes erstatningsmaksimum på grundlag af det beløb, som Kunden forventes at betale som fast vederlag i de første seks måneder af abonnementets levetid.

17.2.2 Parterne er ikke i noget tilfælde ansvarlige for driftstab, datatab, manglende besparelser, goodwill, følgeskader, Kundens interne tid eller indirekte tab. Foranstående begrænsninger gælder kun, såfremt tabet ikke kan henføres til grov uagtsomhed eller forsætlige forhold hos den skadevoldende Part.

17.2.3 Et forhold, der udløser forholdsmæssigt afslag til Kunden, kan ikke samtidig udløse erstatning.

17.2.4 Såfremt en bindingsaftale ophører inden bindingsperiodens udløb uden at dette skyldes Unicoms forhold, er Parterne enige om, at Unicom altid er berettiget til at efterfakturere og kræve betaling af den givne rabat.

 

18: Produktansvar

18.1 For produktansvar er Unicom alene ansvarlig efter de ufravigelige regler i produktansvarsloven og Unicom hæfter ikke for produktansvar på noget andet grundlag.

18.2 Kunden er forpligtet til uden ugrundet ophold skriftligt at give Unicom besked, hvis Kunden bliver bekendt med, at der er indtrådt en skade, forårsaget af den lejede Hardware, at tredjemand påstår, at der er indtrådt en sådan skade, eller at der er fare for, at der vil indtræde en sådan skade.

18.3 Kunden skal friholde Unicom i den udstrækning, Unicom pålægges ansvar overfor tredjemand for sådan skade eller tab, som Unicom ikke hæfter for over for Kunden, herunder skade, som den lejede Hardware forårsager:

18.3.1 på fast ejendom eller løsøre, hvis skaden indtræffer, når det leverede er i Kundens besiddelse, eller 18.3.2 på produkter fremstillet af Kunden eller på produkter, i hvilke Kundens produkter indgår, eller for skade på fast ejendom eller løsøre, som disse produkter forårsager på grund af det leverede.

18.4 Unicom ifalder ikke erstatningsansvar for produktskader, medmindre Unicom har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed eller forsæt.

 

19: Force Majeure og andre hindringer

19.1 Unicom er ikke ansvarlig overfor Kunden, når der indtræder omstændigheder, som hindrer eller udsætter Unicoms opfyldelse af Abonnementsaftaler. Sådanne omstændigheder kan bl.a. være: krig, mobilisering, oprør og uroligheder, terroraktioner, naturkatastrofer, strejker og lockouts, eller, edb-vira, hacking, DoS- og DDoS-angreb, spamming, unormal belastning af Unicoms og Unicoms underleverandørers systemer eller net, påbud fra offentlige myndigheder og rettighedshavere, eller andre omstændigheder, som Unicom ikke har direkte kontrol over. Såfremt en eller flere af de forannævnte omstændigheder indtræder, er Unicom efter eget valg berettiget til at udskyde leveringen af sine ydelser eller til ansvarsfrit at opsige Abonnementsaftalen helt eller delvist med virkning fra hindringernes indtræden. Ved opsigelse godtgøres Kunden abonnementsafgiften for den periode brugen af Services har været forhindret, men Kunden kan ikke gøre andre krav gældende.

 

20: Overdragelse

20.1 Unicom er berettiget til at suspendere Kundens Services, hvis Kunden uden forudgående skriftlig accept fra Unicoms side, overdrager sine rettigheder eller forpligtelser ifølge Abonnementsaftalen til tredjemand eller lader tredjemand anvende Services både i og udenfor Danmark.

Unicom er berettiget til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser til tredjemand uden Kundens tilladelse eller accept.

 

21: Ændring af vilkår

21.1 Unicom kan ændre disse vilkår helt eller delvist med et varsel på en måned, herunder ændre betingelser for brug af Services.

21.2 Ændring og varsling som anført kan ske ved fremsendelse af e-mail til Kunden eller ved nyhedsbrev eller opslag på Unicoms hjemmeside, såfremt ændringerne har generel karakter. E-mail betragtes som værende modtaget af Kunden, når denne er afsendt af Unicom.

 

22: Markedsføring

22.1 Unicom er berettiget til at anvende Kundens navn og logo på sin referenceliste og på sin hjemmeside i forbindelse med oplysninger om sine kunder. Unicom er desuden berettiget til at anvende disse oplysninger i forbindelse med en case story. Enhver anvendelse af Kundens navn og logo skal dog være loyal overfor Kunden og følge Kundens gældende retningslinjer, hvis Kunden har etableret sådanne.

22.2 Unicom er berettiget til at fremsende sine nyhedsbreve til Kunden og Kunden er forpligtet til at modtage sådanne på den i abonnementsaftalen anførte e-mailadresse. Kunden er bekendt med, at nyhedsbrevene kan indeholde oplysninger om brugen af Services eller ændringer til vilkår.

 

23: Tvister

23.1 Enhver tvist mellem Parterne skal indledningsvist søges løst ved forhandling. Tvister, som ikke kan løses ved forhandling, behandles efter dansk ret med Københavns Byret som rette værneting. Lovvalgsreglen omfatter ikke dansk rets internationale privatretlige regler eller andre regler, som fører til anvendelsen af andet end dansk ret. Unicom er uanset ovenstående berettiget til at anlægge sag, herunder om manglende betaling, ved retten i den retskreds, hvori Kunden driver sin virksomhed.

23.2 Kunden har mulighed for at klage til Energistyrelsen om forhold relateret til EU roamingreglerne.

microsoft

Teams

Telefoni integreret med Microsoft Teams.

Få en smart telefoniløsning integreret med Microsoft Teams. Løsningen er brugervenlig, kan tilpasses både til små og store virksomheder, og giver jer adgang til et hav af smarte funktioner.

Læs mere